Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Érintett jogai
Az Érintett kérelmezheti a Társaságnál:
· Tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről,
· Személyes adatainak helyesbítését, javítását,
· Személyes adatainak, zárolását, törlését– a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
· A személyes adatok továbbítását.
Az Érintett jogosult arra, hogy
· A személyes adataihoz hozzáférjen,
· Megadott hozzájárulását bármikor visszavonja,
· Tiltakozzon a személyes adatának kezelése ellen
· Mentesüljön az automatizált döntéshozatal alól
Az Érintett a kérelmet a Társaság feltüntetett elérhetőségein nyújthatja be.
4.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről még az adatkezelés
megkezdése előtt, és ezen felül kérésére bármikor.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolták az Érintett
személyazonosságát. Különleges adat esetén kizárólag írásbeli tájékoztatás adható.
4.2. Hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van.
4.3. Helyesbítéséhez való jog
Az Érintett jogosult pontatlan adatai helyesbítését kérni. Ezen jog megilleti az Érintettet, eredetileg
pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott adatnál.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a
Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.
A Társaság jelen Tájékoztatóban felhívja az Érintettek figyelmét arra is, hogy az adatok
naprakészségében működjenek közre. Az Adatkezelők ugyanis jogszerűen nem tudhat arról,
hogy az Érintett például elköltözött, és az eredeti regisztrációjához képest megváltozhatott a
kézbesítési címe.
Ha az Érintett a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további
rendelésnél, az adatkezelő a téves címre postázza ki a megrendelt árut. Ebben az esetben az
érintett magatartása miatt sérül az adatminőség elve.
4.4. Személyes adat törléséhez való jog –„az elfeledtetéshez való jog”
Az Érintett bizonyos esetben jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A Társaság köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje,
ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más
módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).
Az elfeledtetéshez való jog:
Amennyiben a személyes adatot a Társaság nyilvánosságra hozta, és a fenti pont értelmében azt
törölni köteles, az elérhető technológia, és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az ész-szerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek,
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3
Nem jogosult az Érintett a törlésre, és az elfeledtetési jog gyakorlására:
A törléshez és az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt
az adatkezelést, vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – Zárolás -
A Társaság az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
a) ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben
Személyes adat zárolása
Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
Korlátozás következménye:
Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
· az Érintett hozzájárulásával, vagy
· jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
· más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
· az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
4.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérni, ezeket az adatokat másik
adatkezelőnek továbbítani, kérni a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását - ha
ez technikailag megvalósítható –
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadság jogait.
4.7. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, közvetlen üzletszerzési cél esetén,
közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetén.
Ebben az esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha
· az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy
· amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4.8. Hozzájárulás visszavonása
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
4
4.9. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A mentesség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
· az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
· az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Az Érintett jogosult az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, és a
döntéssel szemben kifogást benyújtani.